Deze Algemene Voorwaarden van Qshops Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de
Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-
Economische Raad en treden in werking per 01-01-2017.
Algemene Voorwaarden webwinkel www.houtkachelsenhaardenshop.nl
In deze algemene voorwaarden staat een aantal basisregels voor ons als webwinkel en u als consument.
Inhoudsopgave
Algemene Voorwaarden webwinkel www.houtkachelsenhaardenshop.nl
..................................................................... 1
Artikel 1 Definities .................................................................................................................................... 2
Artikel 2 Onze identiteit ............................................................................................................................ 2
Artikel 3 Toepasselijkheid ......................................................................................................................... 2
Artikel 4 Informatie ................................................................................................................................... 3
Artikel 5 Bevestiging en beveiliging .......................................................................................................... 3
Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten .............................................................................. 4
Artikel 7 Herroepingsrecht bij leveringvan diensten en digitale inhoud die niet opnmateriële
drager is geleverd ..................................................................................................................................... 4
Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht ........................................................................................................ 4
Artikel 9 Ontbinding door herroeping ........................................................................................................ 5
Artikel 10 De prijs ...................................................................................................................................... 6
Artikel 11 Conformiteit en garantie ............................................................................................................ 6
Artikel 12 Levering en uitvoering ............................................................................................................... 6
Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur ....................................................................... 7
Artikel 14 Betaling ...................................................................................................................................... 7
Artikel 15 Klachtenregeling ........................................................................................................................ 8
Artikel 16 Geschillen ................................................................................................................................... 8
Artikel 17 Nakomingsgarantie Qshops Keurmerk ....................................................................................... 9
Artikel 18 Intellectueel eigendom ............................................................................................................... 9
Artikel 19 Persoonsgegevens ...................................................................................................................... 9
Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter ..................................................................................... 9
Artikel 21 Links .......................................................................................................................................... 10
Artikel 22 Uw gegevens ............................................................................................................................. 10
Artikel 23 Aanvullende of afwijkende bepalingen ...................................................................................... 10
Artikel 24 Wijzigingen Algemene Voorwaarden ......................................................................................... 10
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:
1. Wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt; in dit geval de webwinkel waar u de aankoop heeft gedaan.
2. U: dit bent u; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met ons.
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand (zie nr. 4) voor de verkoop van een product,
dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld een bestelling bij
een webwinkel, maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen.
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat u en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest; bijvoorbeeld telefoon of
internet.
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
6. Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand.
7. Dag: kalenderdag.
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten, diensten of digitale
inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd.
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u kan gebruiken om informatie die persoonlijk tot u is
gericht op te slaan, waarbij deze informatie later geraadpleegd kan worden en ongewijzigde
reproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick.
10. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden

Artikel 2 Onze identiteit
www.houtkachelsenhaardenshop.nl
Waterstraat,7 F 6658AA Beneden-Leeuwen Gelderland Nederland
Telefoonnummer: 0622850770
Bereikbaarheid :
Emailadres: info@houtkachelsenhaardenshop.nl
KvK-nummer: 62577824
BTW-identificatienummer: NL854873417B01
Bankrekeningnummer (IBAN en BIC): NL20RABO0101752113 RABONL2U

Artikel 3 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen u en ons.
2. Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar voordat u de overeenkomst op afstand afsluit.
Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is aangegeven waar en hoe u de algemene voorwaarden bij
ons kunt inzien. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis toe.
3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen wij anders dan in het voorgaande
lid en nog voordat de overeenkomst is gesloten- deze algemene voorwaarden elektronisch aan u
beschikbaar stellen. Dit doen wij dan op een manier waarop u deze gemakkelijk kan opslaan op een
duurzame gegevensdrager. Wanneer dit redelijkerwijs niet kan, geven wij aan waar en hoe u deze
algemene voorwaarden elektronisch kan bekijken. Wanneer u daarom vraagt, sturen wij u deze zo snel
mogelijk gratis elektronisch toe
4. Wanneer naast onze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden,
zijn lid 2 en 3 hiervoor ook geldig. Wanneer er tegenstrijdige algemene voorwaarden van toepassing
zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is.

Artikel 4 Informatie
1. Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u het aanbod goed kan beoordelen,
bijvoorbeeld door een omschrijving en afbeeldingen van het product, de dienst en/of de digitale inhoud
die overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en
verplichtingen, zoals:
1. de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of
afleveringskosten;
2. de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
3. of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is;
4. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
5. de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
6. de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het
basistarief;
7. de manier waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u niet gewilde handelingen op
de hoogte raakt, net als de wijze waarop u deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand
komt;
8. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
9. de gedragscodes waar wij ons aan moeten houden en de manier waarop u deze gedragscodes
elektronisch kan bekijken;
10. de manier waarop u inzage kunt krijgen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; en
11. de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een duurtransactie.
2. Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud krijgt u van ons de volgende
informatie. Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat u deze makkelijk kan opslaan op een
duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick):
a. ons bezoekadres, waar u een klacht kunt indienen;
b. of u een herroepingsrecht heeft en, als u een herroepingsrecht heeft, de manier waarop u hiervan
gebruik kan maken;
c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens, tenzij u deze al vóór de uitvoering van de overeenkomst
heeft gekregen;
e. de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of
van onbepaalde duur is;
f. als u een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
3. Bij een duurtransactie is lid 2 alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 Bevestiging en beveiliging
1. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging. Zolang dit niet
is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 9).
2. Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als u
elektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen.
3. Wij kunnen onderzoeken of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen en of u de overeenkomst op
afstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. Wij mogen bijvoorbeeld
bekijken of u geregistreerd bent bij het Bureau Krediet Registratie. Wanneer wij goede redenen
hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, mogen wij gemotiveerd uw bestelling of aanvraag
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft u een bedenktijd van minimaal 14 dagen.
1. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een door u vooraf
aangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
a. als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u
aangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, wanneer
wij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben get informeerd, een
bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop
u of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeel
heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de
dag waarop u op een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het eerste product heeft
ontvangen.
2. Gedurende de bedenktijd mag u de overeenkomst ontbinden (zie artikel 9 hoe u dit kunt doen).
3. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat
u het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilt
houden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt u het product met alle geleverde
toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking naar ons terug. Wij
informeren u hoe u dit kan doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
4. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u hoogstens de kosten van terugzending.
5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijk
terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping heeft gemeld.
Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij het
product hebben ontvangen of dat u heeft aangetoond dat het product is teruggestuurd. Wij betalen u
terug op het tijdstip dat als eerste valt.

Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd
1. Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u een
bedenktijd van minimaal 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u de overeenkomst aangaat.
Tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden op te geven de overeenkomst ontbinden.
2. Wij geven u bij het aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u gebruik kunt
maken van uw herroepingsrecht. Deze informatie moet redelijk en duidelijk zijn.
3. Alle kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14
dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping aan ons heeft gemeld.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
Soms heeft u geen herroepingsrecht. Wij moeten dit dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt
gesloten vermelden. Het gaat om:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop wij geen invloed hebben en welke schommelingen zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling verstaan
wij een verkoopmethode waarbij wij producten, diensten, en/of digitale inhoud aan u aanbieden, terwijl
u persoonlijk aanwezig bent of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder
leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, diensten
en/of digitale inhoud te kopen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
4
a. de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en
b. u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebben
uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een
bepaalde datum of periode van uitvoering staat en anders is dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Pakketreizen zoals bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
6. Overeenkomsten over vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van
uitvoering staat;
7. Volgens uw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke
persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om
terug te sturen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar
waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijkewaarde afhankelijk
is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan u de verzegeling heeft
verbroken;
13. Losse kranten en tijdschriften met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
b. u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht hiermee verliest.

Artikel 9 Ontbinding door herroeping
1. U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd en ook als u de bestelling nog niet
heeft ontvangen (zie artikel 6 voor producten, artikel 7 voor diensten en/of digitale inhoud en artikel 8
voor mogelijke uitzonderingen).
2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u de herroeping aan ons melden. Dit kan door
middel van het modelformulier van herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
3. Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na
ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.
4. Wij mogen u naar de reden van de herroeping vragen, maar u hoeft deze niet te geven.
5. U moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2
bedoelde melding, aan ons terugsturen, of overhandigen aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft
niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugstuurtermijn in elk geval
in acht genomen als u het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
6. U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele
staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
8. U betaalt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product. Als wij niet hebben gemeld dat
u deze kosten moet dragen, of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft u de kosten voor
terugsturen niet te betalen.
9. Als u herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst begint tijdens
de bedenktijd, bent u ons een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de dienst dat
wij hebben uitgevoerd op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige uitvoering van de
dienst.
10. U draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
5
a. wij u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij
herroeping of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, of;
b. u niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft
verzocht.
11. U draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager
geleverde digitale inhoud, als:.
a. u voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; .
b. u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of .
c. wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen..
12. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
rechtswege ontbonden. .
13. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met
een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u. .
14. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,
hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 De prijs
1. Wij mogen de prijs van de aangeboden dienst of het product tijdens de in het aanbod vermelde
geldigheidsduur niet verhogen, behalve als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen
aanbieden. Wij vermelden dan bij het aanbod deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
3. Wij mogen de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als
de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Wij mogen de prijs vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als
wij dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bedongen hebben en:
a. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. u de overeenkomst op kan zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 11 Conformiteit en garantie
1. Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Wij staan ook in voor ander dan normaal gebruik, als u dit met ons hebt
afgesproken.
2. Wij, een fabrikant of een importeur kunnen u een garantieregeling aanbieden. Deze regeling doet niets
af aan de rechten en vorderingen die u heeft bij een tekortkoming in de nakoming van onze
verplichtingen op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 Levering en uitvoering
1. Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering gaan wij uit van het adres dat u aan ons opgeeft.
3. Wij voeren geaccepteerde bestellingen met spoed uit, uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere
leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand na het
6
plaatsen van de bestelling bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten
te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid betalen wij het bedrag dat u betaald heeft
onverwijld terug.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorging
aan u of een vooraf aangewezen en ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
anders is afgesproken.
6. Wij leveren uitsluitend producten in Nederland.

Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur
Opzegging:
1. U kunt een overeenkomst voor onbepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde
opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn
van maximaal één maand.
2. U kunt een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde tegen het
einde van de bepaalde duur opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels
aanhoudt en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
3. U kunt de overeenkomsten uit lid 1 en 2 van dit artikel:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als u de overeenkomst bent aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als wij voor onszelf hebben aangegeven.
Verlenging:
4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag niet stilzwijgend worden
verlengd of vernieuwd worden voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd en die gaat over
duurtransacties van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor
een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als u deze verlengde overeenkomst tegen het einde
van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag alleen stilzwijgend voor
onbepaalde duur worden verlengd als u te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden wanneer het gaat om een
overeenkomst voor het afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen, die minder dan eenmaal per
maand worden bezorgd.
7. Een overeenkomst met een beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst langer dan een jaar duurt, mag u na een jaar de overeenkomst te allen tijde
met een opzegtermijn van maximaal één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
verzetten tegen het opzeggen vóór het einde van de overeengekomen duur.

Artikel 14 Betaling
1. Zolang niet iets anders is afgesproken, moet u de verschuldigde bedragen betalen binnen 14 dagen
vanaf de dag na het ingaan van de bedenktijd. In het geval dat verschillende producten uit één bestelling
op verschillende momenten worden bezorgd, begint de betaaltermijn na bezorging van het laatste product.
In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, moet u betalen binnen 14 dagen nadat u
onze bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Als u geen bedenktijd heeft, dan moet binnen u
14 dagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst betalen.
7
2. Bij een koop op afstand geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50%
mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, u (de rest van) de koopsom
betaalt bij bezorging van de bestelling of na het leveren van een dienst.
3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan ons te
melden.
4. Wanneer u niet (op tijd) betaalt, hebben wij het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten is wettelijk
gemaximeerd. Wij kunnen hier in uw voordeel van afwijken.

Artikel 15 Klachtenregeling
1. Wij hebben een klachtenprocedure die voldoende bekend is en behandelen uw klacht zoals is
beschreven in deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
omschreven bij ons worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
3. De ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van
ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoorden wij binnen de
termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de u een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
4. Komt er geen onderlinge oplossing bij een klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de
Geschillencommissie Qshops. U kunt ook eerst een beroep doen op bemiddeling door het Qshops
Keurmerk. Van dit recht kunt u gebruik maken via het online klachtenformulier op de website van
Qshops Keurmerk. Zie: https://www.qshops.org/pages/klacht_melden De klacht wordt dan naar Qshops
gestuurd. Zowel wij als u krijgen hiervan een afschrift. Qshops bemiddelt binnen drie maanden in een
oplossing tussen u en ons. Wanneer bemiddeling door Qshops niet lukt of niet binnen de termijn van
drie maanden lukt, kunt u de klacht alsnog voorleggen aan de Geschillencommissie Qshops in Den
Haag, zie artikel 16.
4. Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze ook altijd aanmelden bij het Europees ODR platform via
http://ec.europa.eu/odr

Artikel 16 Geschillen
Geschillen tussen u en ons over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten kunnen zowel door u
als door ons worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie Qshops, Postbus 90600, 2509
LP te Den Haag (www.geschillencommissie.nl). Hierbij gelden de volgende regels:
1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, wanneer u uw klacht
eerst aan ons heeft voorgelegd.
2. Een geschil kan uiterlijk twaalf maanden nadat de klacht aan ons is voorgelegd schriftelijk of
elektronisch aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie, op een door de
Geschillencommissie te bepalen wijze.
3. Wanneer u een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zijn wij aan deze keuze gebonden.
Wanneer wij een geschil willen voorleggen aan de Geschillencommissie, spreekt u zich binnen vijf
weken na dit verzoek uit of u dat ook wenst of dat u het geschil wilt laten behandelen door een
bevoegde rechter. Wanneer u niet binnen vijf weken naar ons reageert, mogen wij het geschil
voorleggen aan de bevoegde rechter.
4. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals vastgesteld in haar
reglement:(http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies). De beslissing van de
Geschillencommissie is een bindend advies.
5. De Geschillencommissie behandelt of staakt het geschil wanneer aan ons surseance van betaling is
verleend, wij in staat van faillissement zijn geraakt of wij onze bedrijfsactiviteiten feitelijk hebben
beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is
gewezen. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Bij sommige geschillen
zijn naast de Geschillencommissie Qshops ook andere erkende commissies bevoegd, zoals een andere
geschillencommissie bij de Stichting Geschillencommissies
8
voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wanneer het
geschil hoofdzakelijk over de methode van verkoop of dienstverlening op afstand gaat, is bij voorkeur de
Geschillencommissie Qshops bevoegd. Voor alle overige geschillen zijn de andere erkende bij SGC of Kifid
aangesloten geschillencommissies bevoegd.

Artikel 17 Nakomingsgarantie Qshops Keurmerk
1. Qshops Keurmerk staat garant dat wij de bindend adviezen van Geschillencommissie Qshops nakomen,
tenzij wij het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de
rechter voorleggen. Het bindend advies herleeft (gedeeltelijk) als de rechter de vordering tot
vernietiging (gedeeltelijk) afwijst. Het bindend advies moet gaan over een geschil dat voortvloeit uit
een transactie die is gesloten in de periode dat wij lid zijn van het Qshops Keurmerk.
2. Qshops Keurmerk staat niet garant wanneer, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van
het geschil door u is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld en
ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
- aan ons surseance van betaling is verleend, of;
- wij failliet zijn verklaard, of;
- onze bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de
bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Qshops
Keurmerk aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd;
- wanneer wij als natuurlijk persoon onder een schuldsaneringsregeling vallen.
3. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat u een schriftelijk beroep hierop doet bij Qshops
Keurmerk en dat u uw vordering op ons overdraagt aan Qshops Keurmerk.
4. De garantstelling door Qshops Keurmerk is maximaal €10.000,- per bindend advies.
5. Voor het bedrag boven de €10.000,- heeft Qshops Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te
zorgen dat wij het bindend advies nakomen. Deze inspanningsverplichting houdt in dat:
- u wordt aangeboden uw vordering voor het bedrag boven de €10.000,- eveneens aan Qshops
Keurmerk over te dragen, waarna Qshops Keurmerk op eigen naam en kosten de betaling daarvan
in rechte zal vragen ter voldoening aan u; of
- u wordt aangeboden dat Qshops Keurmerk op uw naam en op kosten van Qshops de
(buiten)gerechtelijke incassoprocedure voert. Qshops Keurmerk mag de keuze maken voor een
van deze opties.

Artikel 18 Intellectueel eigendom
Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven
informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de
internetsite liggen bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 19 Persoonsgegevens
Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. Daarbij nemen wij de
geldende regelgeving in acht.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op al onze aanbiedingen, de overeenkomsten tussen u en ons, en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Links
Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op het privacy
beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 22 Uw gegevens
U kunt altijd per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u per e- mail aan
ons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die wij zo spoedig mogelijk
verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. Informatie
wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 23 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken mogen u niet
benadelen. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze beschikbaar zijn dat u
deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 24 Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1. Alleen in overleg met de Consumentenbond kan Qshops Keurmerk deze algemene voorwaarden
wijzigen.
2. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden gaan pas in werking nadat deze op gepaste wijze zijn
gepubliceerd. Bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod gaan de voor u
meest gunstige bepalingen voor.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 Houtkachels & Haardenshop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Je bestelling nemen wij vanaf 8 juli weer in behandeling